Premis
 

LXXXVII Cartell de premis i de borses d’estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2018

Barcelona 2017


Condicions generals Llista de premis de l’IEC Versió en PDF per imprimir


Es podran presentar les candidatures a partir de les 9 hores del dia 24 d’abril i fins a les 13 hores del dia 30 de novembre de 2017 (excepte que les bases especifiquin uns altres terminis).


Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Premi Catalunya Territori ENRIC LLUCH

Enric Lluch, geògraf.

Barcelona, 1928-2012

6a convocatòria.

Premi instituït l’any 2008 amb el nom de Premi Territori.

L’objectiu del premi és reconèixer i estimular els esforços dels tècnics, l’Administració i altres entitats en la innovació dels instruments i dels processos d’anàlisi, ordenació o gestió del territori per fer-los més eficaços, millorar-ne l’impacte i incorporar-hi òptiques més plurals; per exemple, en els àmbits de la sostenibilitat ambiental, la cohesió social, la concertació interinstitucional, la participació ciutadana i la interdisciplinarietat.

Ofert al millor pla, projecte, iniciativa o estudi d’anàlisi, ordenació o gestió del territori finalitzat en els cinc anys anteriors a la convocatòria, en l’àmbit dels territoris de llengua catalana: Catalunya, País Valencià, Illes Balears, la Franja, Catalunya del Nord, Andorra i l’Alguer.

Poden prendre part en aquesta convocatòria treballs o iniciatives elaborades des d’una perspectiva integrada de comprensió, coneixement, estratègia, prospecció, reflexió, planificació, promoció i gestió del territori, així com treballs de caràcter específic (infraestructures, mobilitat, medi ambient, espais naturals, paisatge, habitatge, organització territorial, etc.), a totes les escales.

Els treballs aspirants al premi han d’ésser estudis, projectes o plans redactats, aprovats o publicats, en curs d’execució o ja realitzats en els darrers cinc anys. Així mateix, també es podran presentar iniciatives socials o ciutadanes vinculades als àmbits temàtics del premi.

Els projectes s’han de presentar mitjançant un resum d’un màxim de vint pàgines i escrit en català. Així mateix, es pot presentar la documentació complementària que escaigui.

Les candidatures poden ésser proposades pels autors, per institucions, organitzacions, administracions o entitats, o per qualsevol membre de la SCOT.

Així mateix, se sol·licitarà als autors o promotors de projectes que hagin estat presentats al concurs per tercers el seu vistiplau a la candidatura i la cessió d’un exemplar del projecte amb les mateixes condicions que les explicades anteriorment.

El jurat avaluarà les candidatures seleccionades, així com aquelles presentades al premi que consideri oportunes. Per a l’atorgament del premi, el jurat valorarà en cada candidatura els aspectes següents:

  • Innovació. Treballs que aportin nous conceptes, noves visions i noves maneres d’afrontar situacions, reptes, problemàtiques o conflictes territorials, especialment si són complexos.
  • Capacitat de transformació. Propostes que representin una millora per a la societat i una transformació a escala territorial.
  • Senzillesa i resolució. Treballs que combinin senzillesa i un alt nivell de propostes resolutives per al territori i la seva gent.
  • Valor exemplificador i replicabilitat. Capacitat de reproduir la proposta a altres territoris, a altres escales d’aproximació, així com el seu caràcter exemplificador.
  • Capacitat d’anticipació. Treballs que continguin capacitat d’anticipació de problemes i d’escenaris de futur.
  • Component social. Processos que neixin de la mateixa ciutadania, o siguin impulsats per aquesta i tinguin la seva complicitat. També la incorporació de processos innovadors de participació ciutadana en l’ordenació i gestió del territori.
  • Sostenibilitat i perdurabilitat. Candidatures que han tingut en compte un ús racional del territori i dels recursos existents, un ús que no comprometi l’entorn des d’un punt de vista paisatgístic, productiu, social, ambiental, etc., ni en el moment d’execució ni mentre siguin vigents.
  • Interdisciplinarietat. Composició interdisciplinària de l’equip redactor, i que consideri especialment la paritat en la importància de l’aportació de les diferents disciplines.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual caldrà adjuntar el PDF del resum del projecte i la documentació complementària. Un exemplar del resum imprès en paper en format ISO A4 o ISO A3 i la documentació complementària en suport digital —acompanyats del comprovant de la tramitació telemàtica— s’han de dipositar a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

El jurat serà format per tres membres de la Junta de la SCOT i per quatre persones més de reconegut prestigi en les diferents disciplines professionals. El jurat serà presidit pel president de la SCOT, que podrà delegar aquesta funció en un membre de la Junta.

Els membres del jurat i de la Junta de la SCOT, així com els seus familiars, no poden ésser candidats al premi mentre exerceixin aquestes funcions.

El jurat determinarà la candidatura guanyadora. Per declarar una candidatura guanyadora caldrà l’acord de la majoria simple dels membres del jurat. Per fer-ho té la potestat d’emprar el sistema de valoració objectiu i consistent que consideri adient. En qualsevol cas, la concessió del premi haurà de ser motivada per part del jurat. Els possibles empats entre els candidats menys votats es dirimiran pel mateix procediment de votacions successives dels membres del jurat.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. Es poden concedir fins a dos accèssits.

Aquest premi no té dotació econòmica.

 

 

NOTA: 

Les candidatures que es presentin al Premi Catalunya Territori Enric Lluch no ho podran fer al Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2017, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2018

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal