Premis
 

LXXXVII Cartell de premis i de borses d’estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2018

Barcelona 2017


Condicions generals Llista de premis de l’IEC Versió en PDF per imprimir


Es podran presentar les candidatures a partir de les 9 hores del dia 24 d’abril i fins a les 13 hores del dia 30 de novembre de 2017 (excepte que les bases especifiquin uns altres terminis).


Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Premi Catalunya d’Urbanisme MANUEL DE SOLÀ MORALES

Manuel de Solà Morales i Rubió, arquitecte i urbanista.

Vitòria, 1939 - Barcelona, 2012

11a convocatòria.

Premi instituït l’any 1998 amb el nom de Premi Catalunya d’Urbanisme.

L’objectiu del premi és reconèixer i estimular els esforços dels professionals, dels tècnics i dels ens de l’Administració en la millora i la innovació de l’urbanisme dels territoris de llengua catalana i, particularment, la introducció en els instruments i processos de planejament urbanístic i en els projectes urbans dels criteris de sostenibilitat ambiental, cohesió social, concertació interinstitucional, participació ciutadana i interdisciplinarietat.

Ofert al millor pla urbanístic i/o projecte urbà, redactat i/o aprovat, en curs d’execució, exposat al públic o realitzat en els cinc anys anteriors a la convocatòria, en l’àmbit dels territoris de llengua catalana: Catalunya, País Valencià, Illes Balears, la Franja, Catalunya del Nord, Andorra i l’Alguer.

Els projectes s’han de presentar mitjançant un resum d’un màxim de vint pàgines i escrit en català. Així mateix, es pot presentar la documentació complementària que escaigui.

Les candidatures poden ésser proposades pels autors, per institucions, organitzacions, administracions o entitats gestores, o per qualsevol membre de la SCOT.

Així mateix, se sol·licitarà als autors o promotors de projectes que hagin estat presentats al concurs per tercers el seu vistiplau a la candidatura i la cessió d’un exemplar del projecte amb les mateixes condicions que les explicades anteriorment.

El jurat avaluarà les candidatures presentades al premi i en valorarà els aspectes següents:

  • Innovació. Treballs que aportin nous conceptes, noves visions i noves maneres d’afrontar situacions, conflictes o reptes urbanístics, especialment si són complexos.
  • Capacitat de transformació. Propostes que representin una millora per a la societat i una transformació des del punt de vista urbanístic.
  • Senzillesa, resolució i transcendència. Treballs que combinin senzillesa i un alt nivell de propostes resolutives de transcendència per al municipi o l’entorn en què se situïn i per a la seva gent.
  • Valor exemplificador i replicabilitat. Capacitat de reproduir la proposta a altres territoris, a altres escales d’aproximació, així com el seu caràcter exemplificador.
  • Capacitat d’anticipació i flexibilitat. Treballs que continguin capacitat d’anticipació de problemes i d’escenaris de futur i que, alhora, prevegin l’adaptació de l’instrument urbanístic a les noves situacions sobrevingudes.
  • Component social. Iniciatives que neixin de la mateixa ciutadania o siguin impulsades per ella i tinguin la seva complicitat, o bé que incorporin processos innovadors d’implicació ciutadana i concertació interinstitucional.
  • Sostenibilitat. Candidatures que hagin tingut en compte un ús racional del territori i dels recursos (eficiència energètica, estalvi del consum d’aigua, gestió de residus, etc.), un ús que no comprometi l’entorn des d’un punt de vista paisatgístic, productiu, social, ambiental, etc., ni en el moment d’execució ni mentre siguin vigents.
  • Interdisciplinarietat. Composició interdisciplinària de l’equip redactor, especialment considerant la paritat en la importància de l’aportació de les diferents disciplines.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual caldrà adjuntar el PDF del document resum del treball i la documentació complementària. Un exemplar del resum imprès en paper en format ISO A4 o ISO A3 i la documentació complementària en suport digital —acompanyats del comprovant de la tramitació telemàtica— s’han de dipositar a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

 El jurat serà format per dos membres de la Junta de la SCOT, per dos membres de la Junta de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) i per tres persones més de reconegut prestigi en el camp de l’urbanisme i l’ordenació del territori en qualsevol dels seus vessants. Una d’aquestes persones serà una de les premiades en els anys anteriors, designada per la Junta de la SCOT, i les altres dues seran acordades amb l’AAUC. El jurat serà presidit pel president de la SCOT, que podrà delegar aquesta funció en un membre de la Junta.

Els membres del jurat i de la Junta de la SCOT, així com els seus familiars, no poden ésser candidats al premi mentre exerceixin aquestes funcions.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. Es poden concedir fins a dos accèssits.

Aquest premi no té dotació econòmica.

 

 

NOTA:

Les candidatures que es presentin al Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales no ho podran fer al Premi Catalunya Territori Enric Lluch.

 

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2017, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2018

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal