Premis
 

XCII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2023

Barcelona 2022


Societat Catalana d’Economia

Premi Catalunya d’Economia

17a convocatòria.

Premi instituït l’any 1991.

Ofert a la millor obra o tesi doctoral sobre l’economia de Catalunya i/o les altres terres de llengua i cultura catalanes, publicada a partir de l’1 de gener del 2019. L’objectiu del Premi és reconèixer i estimular els esforços per a la investigació d’alta qualitat en aquest àmbit.

L’obra o tesi doctoral pot estar redactada en català, espanyol, anglès, francès o italià.

La candidatura pot ser proposada pels mateixos autors o autores, o bé mitjançant propostes nominades per terceres persones. Una vegada rebuda la proposta, la Societat Catalana d’Economia (SCE) podrà sol·licitar tota la documentació addicional que consideri adient.

Les candidatures s’han d’adreçar per correu postal a la Secretaria del Premi Catalunya d’Economia (Societat Catalana d’Economia, Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o per correu electrònic a sce@iec.cat.

Totes les candidatures rebudes seran considerades per la Junta de Govern de la SCE, que n’analitzarà la idoneïtat per al premi.

Les candidatures acceptades seran estudiades pel jurat que ha d’adjudicar el premi, que estarà format pel president i el secretari de la Junta de Govern de la SCE, que també ho serà del jurat, i cinc persones més de prestigi reconegut en el camp de l’economia. Les deliberacions del jurat són secretes i inapel·lables.

El jurat actua d’acord amb el procediment de votacions successives. En cadascuna d’elles, els set membres del jurat voten un nombre de candidatures igual a les que restin menys una, i la menys votada a cada ronda és eliminada, fins a arribar a les cinc últimes. A partir d’aquest moment, se segueix el mateix procediment fins a arribar a la guanyadora. Els possibles empats entre candidatures menys votades es decideixen pel mateix procediment de votació o votacions successives dels membres del jurat.

La dotació del premi és de deu mil euros (10.000 €), dels quals sis mil (6.000 €) són per a l’obra guanyadora i mil (1.000 €) per a cadascuna de les altres quatre obres finalistes. En el cas que l’obra premiada sigui col·lectiva, la dotació econòmica es repartirà a parts iguals entre els autors i/o autores.

Els membres del jurat no poden presentar-se al premi mentre exerceixen aquesta funció.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de juny de 2022

Lliurament del premi: quart trimestre del 2022, en un acte acadèmic que inclourà una conferència a càrrec de la persona o les persones guardonades durant l’any acadèmic 2022-2023.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal