Premis
 

XCIV Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2025

Barcelona 2024


Societat Catalana de Física

Premi de la Societat Catalana de Física per a treballs de recerca de batxillerat (per a estudiants)

22a convocatòria.

Premi instituït l’any 2001.

Ofert a dos treballs de recerca (TREC) de batxillerat amb un elevat contingut de física i realitzats per alumnes de centres públics, concertats o privats dels Països Catalans. Poden participar en aquesta convocatòria estudiants que hagin presentat el TREC durant el curs 2023-2024. La física ha de ser el contingut principal del treball. Es valoraran els treballs teòrics o experimentals desenvolupats en centres o grups de recerca i també es valorarà essencialment la tasca personal en el disseny i desenvolupament del treball o la construcció d’un experiment o aparell de física.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar la documentació següent:*

1)  El PDF del treball.

2)  La documentació complementària que la persona candidata consideri que pot ajudar a avaluar el treball.

3)  Una carta de presentació del tutor/a del treball, que certifiqui que és el treball original que es va presentar com a TREC i on consti en quin centre s’ha realitzat.

4)  Una còpia del DNI de la persona candidata.

El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Física (SCF). Els membres del jurat no poden ser tutors dels treballs presentats. El jurat pot demanar la col·laboració i l’assessorament d’experts en la matèria del treball, així com una entrevista personal amb els candidats. El jurat valorarà especialment l’adequació del treball al nivell de coneixements que s’espera d’estudiants de batxillerat, la tasca original desenvolupada pels candidats i la seva relació amb treballs previs de la literatura sobre física, que hauran d’estar convenientment referenciats. Altres criteris emprats en la valoració són:

—  L’originalitat i la concreció del plantejament i del tema.

—  La correcció metodològica: l’adequació dels mitjans i les tècniques emprats al llarg del treball als objectius del treball.

—  La correspondència entre el plantejament inicial i les conclusions a què s’arriba i el seu rigor científic.

—  La qualitat lingüística i la presentació de la memòria.

—  El rigor bibliogràfic i la citació de les fonts consultades.

—  La referència a la procedència i l’autoria de les imatges i il·lustracions emprades.

—  L’argumentació i la profunditat del contingut.

—  La idoneïtat de les fonts d’informació i la capacitat d’extreure dades significatives per al desenvolupament del treball.

—  Els criteris ètics a l’hora d’abordar el tema i la metodologia emprada.

La dotació de cada premi és de sis-cents euros (600 €) i es podran concedir fins a quatre accèssits amb una dotació econòmica de tres-cents euros (300 €) cadascun. En el cas de treballs col·lectius, l’import es repartirà a parts iguals entre els autors. Els premiats i els seus tutors rebran un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

L’acceptació del premi implica el compromís, per part de l’autor o autora, d’adaptar el treball al format d’article per a la publicació en la Revista de Física. El treball adaptat haurà de tenir una extensió aproximada de dues mil paraules i entre quatre i cinc pàgines de format ISO A4 —on s’han d’incloure totes les taules i gràfics, un resum en català i en anglès i la llista de referències—, que s’haurà de lliurar en un termini preestablert. L’incompliment d’aquest requisit implica la pèrdua de la condició de premiat.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 11 de juliol de 2025.

El veredicte es farà públic al web de la SCF durant el primer trimestre de l’any 2025.

 

 

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

 

 

Termini d’admissió de candidatures: 19 de juliol de 2024, a les 23.59 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2025

 

Vull presentar o gestionar una candidatura

 

Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal