Premis
 

XCIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2024

Barcelona 2023


Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Premi Catalunya Territori Enric Lluch

Enric Lluch, geògraf

Barcelona, 1928-2012

9a convocatòria.

Premi instituït l’any 2008 amb el nom de Premi Territori.

L’objectiu del premi és reconèixer i estimular els esforços dels tècnics, l’Administració i altres entitats en la innovació dels instruments i dels processos d’anàlisi, ordenació o gestió del territori per a fer-los més eficaços, millorar-ne l’impacte i incorporar-hi òptiques més plurals; per exemple, en els àmbits de la sostenibilitat ambiental, la cohesió social, la concertació interinstitucional, la participació ciutadana i la interdisciplinarietat.

Ofert al millor pla, projecte, iniciativa o estudi d’anàlisi, ordenació o gestió del territori finalitzat en els cinc anys anteriors a la convocatòria, en l’àmbit dels territoris de llengua catalana: Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Franja, la Catalunya del Nord, Andorra i l’Alguer.

Poden participar en aquesta convocatòria treballs o iniciatives elaborats des d’una perspectiva integrada de comprensió, coneixement, estratègia, prospecció, reflexió, planificació, promoció i gestió del territori, així com treballs de caràcter específic (infraestructures, mobilitat, medi ambient, espais naturals, paisatge, habitatge, organització territorial, etc.), a totes les escales.

Els treballs aspirants al premi han d’ésser estudis, projectes o plans redactats, aprovats o publicats, en curs d’execució o ja realitzats en els darrers cinc anys. Així mateix, també es podran presentar iniciatives socials o ciutadanes vinculades als àmbits temàtics del premi.

Els projectes s’han de presentar mitjançant un resum de vint pàgines com a màxim i escrit en català. Si escau, es pot presentar documentació complementària.

Les candidatures poden ésser proposades pels autors, per institucions, organitzacions, administracions o entitats, o per qualsevol membre de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT).

Així mateix, se sol·licitarà als autors o promotors de projectes que hagin estat presentats al premi per terceres persones que donin el vistiplau a la pròpia candidatura i que cedeixin un exemplar del projecte amb les mateixes condicions que les explicades anteriorment.

El jurat avaluarà les candidatures seleccionades, així com aquelles presentades al premi que consideri oportunes. Per a l’atorgament del premi, el jurat valorarà de cada candidatura els aspectes següents:

  • Innovació. Treballs que aportin nous conceptes, noves visions i noves maneres d’afrontar situacions, reptes, problemàtiques o conflictes territorials, especialment si són complexos.
  • Capacitat de transformació. Propostes que representin una millora per a la societat i una transformació a escala territorial.
  • Senzillesa i resolució. Treballs que combinin senzillesa i un alt nivell de propostes resolutives per al territori i la seva gent.
  • Valor exemplificador i replicabilitat. Capacitat de reproduir la proposta a altres territoris, a altres escales d’aproximació, així com el seu caràcter exemplificador.
  • Capacitat d’anticipació. Treballs que continguin capacitat d’anticipació de problemes i d’escenaris de futur.
  • Component social. Processos que neixin de la ciutadania o que siguin impulsats per aquesta i tinguin la seva complicitat, o bé que incorporin processos innovadors de participació ciutadana en l’ordenació i la gestió del territori.
  • Sostenibilitat i perdurabilitat. Candidatures que hagin tingut en compte un ús racional del territori i dels recursos existents, un ús que no comprometi l’entorn des d’un punt de vista paisatgístic, productiu, social, ambiental, etc., ni en el moment d’execució ni mentre siguin vigents.
  • Interdisciplinarietat. Composició interdisciplinària de l’equip redactor, i que consideri especialment la paritat en la importància de l’aportació de les diferents disciplines.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el PDF del resum del projecte i, si escau, la documentació complementària.* Un exemplar del resum imprès en paper en format ISO A4 o ISO A3 i la documentació complementària en suport digital —‌acompanyats del comprovant de la tramitació telemàtica— s’han de dipositar a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

El jurat serà format per tres membres de la Junta de la SCOT i per quatre persones més de prestigi reconegut en les diferents disciplines professionals. El jurat serà presidit pel president de la SCOT, que podrà delegar aquesta funció en un membre de la Junta.

Els membres del jurat i de la Junta de la SCOT, així com els seus familiars, no poden ésser candidats al premi mentre exerceixin aquestes funcions.

El jurat determinarà la candidatura guanyadora. Per a declarar una candidatura guanyadora caldrà l’acord de la majoria simple dels membres del jurat. Per a fer-ho, té la potestat d’emprar el sistema de valoració objectiu i consistent que consideri adient. En qualsevol cas, la concessió del premi haurà de ser motivada per part del jurat. Els possibles empats entre els candidats menys votats es dirimiran pel mateix procediment de votacions successives dels membres del jurat.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. Es poden concedir fins a dos accèssits.

Aquest premi no té dotació econòmica.

 

NOTA:

Les candidatures que es presentin al Premi Catalunya Territori Enric Lluch no ho podran fer al Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales.

 

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

 

Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2024

 

 

Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal