Premis
 

XC Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2021

Barcelona 2020


Societat Catalana d’Economia

Premi Societat Catalana d’Economia

12a convocatòria.

Premi instituït l’any 1996.

Té periodicitat biennal i s’alterna amb el Premi Catalunya d’Economia.

L’objectiu del premi és reconèixer i estimular els esforços per a una millor investigació d’alta qualitat en els camps de la ciència econòmica.

Ofert a la millor obra publicada o tesi doctoral presentada durant els anys 2018, 2019 o 2020, sobre temes d’economia.

El treball ha d’haver estat realitzat per persones adscrites a institucions de l’àmbit de les terres de llengua i cultura catalanes, i pot ésser redactat en català, espanyol, anglès, francès o italià.

La candidatura pot ésser proposada per escrit pels mateixos autors amb el seu nom o amb pseudònim, o bé mitjançant una proposta signada per terceres persones. Una vegada rebuda la proposta, la Societat Catalana d’Economia podrà sol·licitar als candidats documentació addicional.

Les candidatures s’han d’enviar per correu postal a la Secretaria del Jurat del 12è Premi Societat Catalana d’Economia (Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o per correu electrònic a sce@iec.cat.

Totes les candidatures rebudes seran estudiades per la Junta de Govern de la Societat, constituïda en comitè ad hoc, que en seleccionarà un màxim de cinc. Un cop seleccionades les candidatures que opten al premi, es constituirà el jurat per a adjudicar-lo, que serà format pel president, un vocal i el secretari de la Junta de Govern de la Societat Catalana d’Economia (aquest darrer actuarà com a secretari del jurat), i quatre persones més de reconegut prestigi en el camp de l’economia. Les deliberacions del jurat seran secretes.

El jurat actuarà d’acord amb el sistema de votacions successives. En cadascuna d’elles, cada membre del jurat votarà un nombre de candidatures igual a les que resten menys una, i la menys votada de cada ronda serà eliminada, fins a arribar a la guanyadora. Els possibles empats entre candidatures menys votades es decidiran pel mateix procediment de votació o votacions successives.

Els membres del jurat no poden ser candidats al premi mentre exerceixin aquesta funció.

La dotació del premi és de deu mil euros (10.000 €), que es distribuiran de la manera següent: sis mil euros (6.000 €) per a l’obra guanyadora i mil euros (1.000 €) per a cadascuna de les altres quatre obres seleccionades. En el cas que un treball premiat sigui col·lectiu, la dotació econòmica es repartirà a parts iguals entre tots els autors.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2020, a les 13 hores

Lliurament del premi: en un acte acadèmic que se celebrarà durant el primer semestre del 2021 i que inclourà una conferència a càrrec de la persona o les persones guardonades.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal